3 | Tháng Sáu | 2018 |
Thứ sáu, 17/08/2018

HÀNH THIỆN TÍCH ĐỨC

03/06/2018 0

Đời người có 10 chữ dưỡng ấy là tu tâm dưỡng tính, có thể trở thành một con người chân chính xứng đáng ở vị trí anh linh vạn vật, không cô phụ ân trạch của đất trời.

Xem tin